การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ


พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืน
บริษัทมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ Sustainable Development Goals 2030 
อ่านเพิ่มเติม 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม
อ่านเพิ่มเติม
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน น่าเชื่อถือ ไม่ทำให้สำคัญผิด
อ่านเพิ่มเติม 
คู่ค้าสัมพันธ์
การดำเนินกิจการควบคู่กับคู่ค้าของเรา
อ่านเพิ่มเติม


23 มีนาคม 2563

ผู้ชม 415 ครั้ง